خرید کتاب سکه طلا

اخبار رجا - صفحه 1

در متن حکم انتصاب محمد سرافراز و ایضا عبدالعلی علیعسگری آمده است : سازمان صدا و سیما با مأموریت خطیر «هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» به مثابه دانشگاه عمومی، با تکیه بر فعالیت ها و برنامه های حرفه ئی پیشرفته و عمیق رسانه ای، وظیف