کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار رجا - صفحه 1

یعقوب توکلی پیرامون چرایی مهجور ماندن این موضوع گفت: ما یک مسأله ای در کشور به نام «روایت تاریخی» یا «وضعیت تاریخ نگاری» داریم. در ایران آنچه که در دوره ی پهلوی اول و پهلوی دوم نوشته شد و بر فضای فکر جامعه ی ما غلبه پیدا کرد؛ متأسفانه شاهد نوعی حاک