جشنواره نوروزی

اخبار فرصت امروز - صفحه 1

سال گذشته گوگل با راه اندازی پروژه Area 120، به کارکنان خود این امکان را داد تا ایده های تجاری و ایده هایی را که برای به راه انداختن شرکت های مستقل و استارتاپ ها دارند به کمک این شرکت، تحقق بخشند. اکنون نخستین پروژه حاصل از Area 120 آماده شده که آپ تا