عناوین مهم خبری » گوناگون » جدیدترین

وبسایت فردا: تصویری از ادوارد وادلو که با ۲.۷۲ سانت قد، بلند قامت ترین انسانی است که درتحقیقات پزشکی نامش ثبت شده، این تصویر نسبت قد اورا با جمعیت حاضر در اطرا...

ماموریت نفوذ به ساختار و تغییر محاسبات مسئولان بر عهده کسانی گذارده می شود که اولا؛ سابقه مسئولیت شناخته شده در نظام داشته باشند و ثانیا؛ به هر علت، از جمله آل...

جدیدترین اخبار