جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

هرات افغانستان- کارگر افغان با یک کیسه زغال

هرات افغانستان- کارگر افغان با یک کیسه زغال.×11×


لینک کوتاه: betanews.ir/news/396866

خبر فوق مربوط به رسانهایرنا می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم