جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
ارسطو این پژوهش به تبیین مبانی اخلاق ارسطویی خواهد پرداخت. واژة مبنا، به معنای پایه، پی‌نهاد و زیرساخت است. مراد از مبانی اخلاق آن دسته از گزاره‌هایی است که در اخلاق تأثیرگذار است.

اخلاق عقلی و فلسفی (اخلاق ارسطویی)

دکتر ماریه سید قریشی

ناشر: نشر معارف

تعداد صفحات: 272 صفحه

قیمت: 11 هزار تومان

این پژوهش به تبیین مبانی اخلاق ارسطویی خواهد پرداخت. واژة مبنا، به معنای پایه، پی‌نهاد و زیرساخت است. مراد از مبانی اخلاق آن دسته از گزاره‌هایی است که در اخلاق تأثیرگذار است. از آنجایی که مفاهیم بنیادین اخلاق، در ارتباط مستقیم با انسان و کمال انسانی می‌باشند و از سوی دیگر شناخت کمال مطلوب انسان و روش‌های تحقق آن امری کاملاً مرتبط با مباحث هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است که بر اساس آن، بینش، نگرش و نظام اعتقادی هر متفکر و مکتب اخلاقی سامان می‌یابد، لذا ما در این پژوهش عناصر دخیل در مکتب اخلاقی را به عنوان مبانی اخلاقی مورد شناسایی قرار داده و آن را تحت عنوان مبانی فلسفی اخلاق و در قالب دو فصل انسان‌شناسی و خداشناسی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و سپس به بررسی و تبیین مبانی اصلی ارسطو در اخلاق (مبادی تصوری و تصدیقی) در سه محور اساسی، سعادت به عنوان خیر و غایت نهایی، فضیلت به عنوان عنصر اصلی در رسیدن به سعادت، و حد وسط به عنوان روش و قاعدة کلی برای وصول به فضیلت می‌پردازیم.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396543

خبر فوق مربوط به رسانهفرهنگ امروز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم