خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
از پیامبر(ص) پرسیدند برکت درمال یعنی چه؟درپاسخ، پیامبر مثالی زد و فرمود: گوسفند درسال یکبار زایمان می کند وهر بار هم یک بره به دنیا می آورد .سگ در سال دو بار زایمان میکند و هربار هم حداقل 6-7 بچه.به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است.ولی در واقع برعکس است. گله های گوسفند را می بینید و یک یا دو سگ درکنار آنها چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت . مال حرام اینگونه است. فزونی دارد ولی برکت ندارد.
روی مفهوم" برکت در روزی" فکر کنید.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396160

خبر فوق مربوط به رسانهتعامل می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم