جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
دولت بهار: تصاویر زیر مراسم انتقال خاکستر فیدل کاسترو از هاوانا به سانتیاگو را نشان می دهد.

د.  تصاویر/ انتقال خاکستر کاسترو از هاوانا به سانتیاگو

 تصاویر/ انتقال خاکستر کاسترو از هاوانا به سانتیاگو

 تصاویر/ انتقال خاکستر کاسترو از هاوانا به سانتیاگو

 تصاویر/ انتقال خاکستر کاسترو از هاوانا به سانتیاگو

 تصاویر/ انتقال خاکستر کاسترو از هاوانا به سانتیاگو

 تصاویر/ انتقال خاکستر کاسترو از هاوانا به سانتیاگو

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396072

خبر فوق مربوط به رسانهدولت بهار می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم