تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کسی که به زبان خود استغفار کند، اما در دلش (از گناه) پشیمان نباشد، خودش را مسخره کرده است.
هفت ویژگی تمسخرآمیز از زبان امام معصوم اتاق خبر 24:

امام رضا(ع) فرمود: هفت چیز است که بدون هفت چیز دیگر مسخره آمیز است:

1- کسی که به زبان خود استغفار کند، اما در دلش (از گناه) پشیمان نباشد، خودش را مسخره کرده است.

2- کسی که از خدا بهشت بخواهد، اما دربرابر سختی ها شکیبا نباشد، خود را به سخره گرفته است.

3- کسی که خواهان موفقیت باشد، اما نکوشد، خودش را به باد تمسخر گرفته است.

4- کسی که جویای دوراندیشی باشد، اما احتیاط نورزد، خودش را ریشخند کرده است.

5- کسی که از آتش دوزخ به خدا پناه برد اما خواهش های دنیایی را رها نکند، خود را به باد تمسخر گرفته است.

6- کسی که به یاد مرگ افتد، و خود را مهیای آن نسازد، خود را مسخره کرده است.

7- کسی که خدا را یاد کند ولی برای دیدار او نشتابد، خود را ریشخند کرده است.(1)
__________________
1- مسند امام رضا(ع)، ج 1، ص 283

  

محتوای خبر «هفت ویژگی تمسخرآمیز از زبان امام معصوم» را در سایت «اتاق خبر» ببینید