تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به یک نفر نیروی خدماتی خانم جهت مسکن پرنیان در کرج (جهانشهر) نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام نیروی خدماتی خانم جهت مسکن پرنیان در کرج» را در سایت «کندو» ببینید