تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
شماره ۱۷۳ هفته نامه آتیه نو منتشر شد شماره یکصد و هفتاد و سه هفته نامه «آتیه نو»، نشریه تخصصی حوزه رفاه و تامین اجتماعی، یکشنبه 22 مهر 1397 توسط موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه منتشر شد.

«عملیات سخت خنثی سازی تورم» عنوان نخست این شماره از هفته نامه آتیه نو است که گزارشی از سیاست های ضدتورمی دولت از جمله بسته های حمایتی را نمایندگی می کند.
به نوشته این هفته نامه، توزیع بسته های حمایتی، یکی از سیاست های دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه به شمار می رود. بنا به گفته محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون۲۳۰هزار میلیارد تومان در قالب سبدهای کالایی به اقشار کم درآمد پرداخت شده است. قرار است در مراحل بعدی و تا پایان سال، کارت اعتباری 100هزار تومانی به بیش از نیمی از خانوارهای کشور و به دهک های تحت پوشش نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی نیز، کارت اعتباری 300 و 600هزار تومانی خرید کالاهای ضروری تخصیص داده شود. سوال اینجاست که آیا این کارت های اعتباری خرید کالاهای اساسی و به طور کلی این بسته های حمایتی برای کاهش فشار تورم بر مردم، کاری از پیش می برند و آیا دولت باید به منظور اصلاح فاصله دستمزد با هزینه های زندگی، علاوه بر این بسته ها برنامه های تکمیلی در نظر بگیرد؟ طی چند ماه گذشته افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید اقشار حقوق بگیر را به طرز ملموسی کاهش داده است، گرچه تورمی که در گزارش های رسمی دولت به آن اشاره می شود با تورمی که مراجعی مثل صندوق بین المللی پول از آن خبر می دهند متفاوت است و فاصله معناداری دارد. صندوق بین المللی پول اخیرا نرخ تورم ایران را تا پایان سال، بیش از 29درصد برآورد کرده، در حالی که منابع رسمی آمار کشور، هنوز در گزارش های خود بر تورم زیر 15درصد تاکید دارند. با احتساب اینکه خط فقر در شهری مثل تهران طبق نظر صاحب نظران اقتصادی به حدود شش میلیون تومان رسیده، قدرت خرید مردم نیز براساس برابری ریال و ارزهای بین المللی تقریبا پنج برابر، کاهش پیدا کرده است. این درست که دولت به منظور کمک به رفع مشکلات حاصل از این شرایط، بسته های حمایتی در قالب های مختلف از جمله کارت های اعتباری در نظر گرفته، اما روشن است که بسته های تعریف شده توسط دولت و رقم آن، جواب گوی حداقل نیازهای معیشتی در این شرایط بحرانی نیست. به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی، توزیع کارت های اعتباری تاثیرات موقتی و مقطعی دارد و به اعتبار این کارت ها نمی توان از پس هزینه های سنگین زندگی برآمد. در حال حاضر، یک کارگر طبق قانون وزارت کار حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می گیرد در حالی که به گفته کارشناسان، مبلغ حداقل دستمزد با هزینه های واقعی زندگی 800هزار و حتی یک میلیون تومان فاصله دارد. عقیده صاحب نظران و فعالان کارگری بر این است که دولت اگر خواهان حفظ حداقل زندگی برای اقشار دستمزدبگیر است باید بسته های حمایتی قوی تری برای آن ها تعریف کند.

«عملیات سخت خنثی سازی تورم» عنوان نخست این شماره از هفته نامه آتیه نو است که گزارشی از سیاست های ضدتورمی دولت از جمله بسته های حمایتی را نمایندگی می کند.
به نوشته این هفته نامه، توزیع بسته های حمایتی، یکی از سیاست های دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه به شمار می رود. بنا به گفته محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون۲۳۰هزار میلیارد تومان در قالب سبدهای کالایی به اقشار کم درآمد پرداخت شده است. قرار است در مراحل بعدی و تا پایان سال، کارت اعتباری 100هزار تومانی به بیش از نیمی از خانوارهای کشور و به دهک های تحت پوشش نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی نیز، کارت اعتباری 300 و 600هزار تومانی خرید کالاهای ضروری تخصیص داده شود. سوال اینجاست که آیا این کارت های اعتباری خرید کالاهای اساسی و به طور کلی این بسته های حمایتی برای کاهش فشار تورم بر مردم، کاری از پیش می برند و آیا دولت باید به منظور اصلاح فاصله دستمزد با هزینه های زندگی، علاوه بر این بسته ها برنامه های تکمیلی در نظر بگیرد؟ طی چند ماه گذشته افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید اقشار حقوق بگیر را به طرز ملموسی کاهش داده است، گرچه تورمی که در گزارش های رسمی دولت به آن اشاره می شود با تورمی که مراجعی مثل صندوق بین المللی پول از آن خبر می دهند متفاوت است و فاصله معناداری دارد. صندوق بین المللی پول اخیرا نرخ تورم ایران را تا پایان سال، بیش از 29درصد برآورد کرده، در حالی که منابع رسمی آمار کشور، هنوز در گزارش های خود بر تورم زیر 15درصد تاکید دارند. با احتساب اینکه خط فقر در شهری مثل تهران طبق نظر صاحب نظران اقتصادی به حدود شش میلیون تومان رسیده، قدرت خرید مردم نیز براساس برابری ریال و ارزهای بین المللی تقریبا پنج برابر، کاهش پیدا کرده است. این درست که دولت به منظور کمک به رفع مشکلات حاصل از این شرایط، بسته های حمایتی در قالب های مختلف از جمله کارت های اعتباری در نظر گرفته، اما روشن است که بسته های تعریف شده توسط دولت و رقم آن، جواب گوی حداقل نیازهای معیشتی در این شرایط بحرانی نیست. به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی، توزیع کارت های اعتباری تاثیرات موقتی و مقطعی دارد و به اعتبار این کارت ها نمی توان از پس هزینه های سنگین زندگی برآمد. در حال حاضر، یک کارگر طبق قانون وزارت کار حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می گیرد در حالی که به گفته کارشناسان، مبلغ حداقل دستمزد با هزینه های واقعی زندگی 800هزار و حتی یک میلیون تومان فاصله دارد. عقیده صاحب نظران و فعالان کارگری بر این است که دولت اگر خواهان حفظ حداقل زندگی برای اقشار دستمزدبگیر است باید بسته های حمایتی قوی تری برای آن ها تعریف کند.

فصل تازه رفاه
«فصل تازه رفاه» نیز عنوان گزارش دیگری از هفته نامه آتیه نو است که به بازخوانی چالش های فعلی و آتی سازمان تامین اجتماعی در آستانه انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می پردازد. به نوشته این هفته نامه، روی هم رفته سه ماه است صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خالی مانده است. وزارتخانه ای که بدنه کارشناسی اش مدت هاست مشغول حساب و کتاب های فنی و محاسباتی برای توزیع بسته های حمایتی و معیشتی میان مردم است، اما هنوز دولت به این جمع بندی نرسیده که سکاندار آینده آن چه کسی است. آن طور که بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته باید یک هفته دیگر نیز صبر کنیم تا تعطیلات مجلس تمام شود و بعد از آن رئیس جمهور، گزینه پیشنهادی اش را برای پست وزارت رفاه به مجلس معرفی می کند. بازار شایعات و گمانی زنی هم داغ است.
آتیه نو افزوده است: سوال اصلی اما این نیست که کلید ساختمان آزادی به دست چه کسی سپرده می شود. ساختمانی با چندین و چند زیرمجموعه حمایتی و بیمه ای و سرمایه گذاری که وظایف و ماموریت های حساس و گرفتاری های بی پایان، شرح حال این روزهای آن هاست و وزیر آینده نیز باید از میان دست اندازها و گرفتاری ها، مسیر راهبردی و سیاست گذاری را برای آن ها هموار کند. فارغ از اینکه چه کسی بر صندلی وزارت رفاه تکیه می زند، رویکردی که در قبال تامین اجتماعی در پیش گرفته می شود، در سرنوشت این سازمان که به لحاظ دامنه و گستره وسیع پوشش، جایگاه به مراتب برجسته تری از بقیه دارد، واجد اعتنای قابل توجهی است. در این گزارش کوشیده ایم تصویری دقیق تر از سازمان تامین اجتماعی و مسائل پیش روی آن ترسیم کنیم. در این خصوص به چند سؤال مهم پرداخته شده است: وضع شاخص های اصلی تامین اجتماعی چگونه است و تا چه حد باور وجود بحران را در اذهان تقویت می کند؟ بزرگی و ابعاد بحران احتمالی چقدر است که اعتنای فراتر از انتظار و خارج از چارچوب های معمول را طلب می کند و دیگر اینکه علل وضعیت چیست و اسباب و ادوات نبرد با بحران ها را چگونه باید آرایش و تجهیز کرد.

نحوه احتساب سوابق بیمه ای
در این شماره از آتیه نو، محمد حاجی بابایی، کارشناس تامین اجتماعی به تعدادی از سوالات نحوه احتساب سوابق بیمه ای پاسخ گفته است.
چرا مشمولان بیمه رانندگان، مقرری بیکاری نمی گیرند؟
در این شماره از آتیه نو، محمد حاجی بابایی، کارشناس تامین اجتماعی به تعدادی از سوالات مختلف بیمه شدگان در زمینه های گوناگون بیمه ای پاسخ گفته است.

عنوان برخی دیگر از مطالب شماره 173هفته نامه آتیه نو
دومین بازنگری در محاسبات بیمه ای تامین اجتماعی
الزامات سرمایه گذاری منابع بیمه شدگان
اهتمام بر اصل سه جانبه گرایی
کار و رفاه؛ استراتژی می خواهد
انتظارات جامعه کارگری از وزیر کار آیند
فرار از بحران؛ کشورهای مختلف چطور با بحران بزرگ اقتصادی سال 2008 دنیا مواجه شدند؟
و....

   #تامین اجتماعی #قدرت خرید #وزارت کار #سازمان تامین اجتماعی

محتوای خبر «شماره ۱۷۳ هفته نامه آتیه نو منتشر شد» را در سایت «تامین اجتماعی» ببینید