تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
توییت طنز یک کاربر و آرزویی که براندازها به گور خواهند برد

   #توییت

محتوای خبر «تصویر لو رفته از چند برانداز در انتظار تغییر رژیم!» را در سایت «عصر امروز» ببینید