تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ریحانه دختر بچه قائم شهری که در خواب راه می رود، از طبقه ۳ به خیابان سقوط کرده و به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات پیدا می کند.
به گزارش صبحانه،ریحانه دختر بچه قائم شهری که در خواب راه می رود، از طبقه ۳ به خیابان سقوط کرده و به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات پیدا می کند.

حادثه هولناک برای دختربچه قائمشهری در خواب !