تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

گرامیداشتروزجهانیقلبباشعار«همپیمانبرایسلامتقلب»

مراسمروزجهانیقلب،امسالمهرماهمصادفباسپتامبرباشعار«همپیمانبرایسلامتقلب»درجهانبرگزارمیشود

بهگزارشوبدا،درسالباربیماریهایایسکمیکقلبیدرجهاندررتبهپنجمقرارداشتولیپیشبینیمیشودکهاینمشکلهمچناندرصدرلیستباربیماریهاباقیبماندازهرسهموردمرگومیریکموردبهعلتبیماریقلبیعروقیاستبیماریقلبیعروقیهمچنانمهمترینمرگوناتوانیدردنیااستوسالانهموجبمرگبیشازمیلیوننفرمیشود

همچنینروزجهانیقلببهعنوانیکابتکارجهانیدرسالعنوانشدتاآگاهیعمومینسبتبهتهدیدبیماریقلبیوسکتهمغزیواهمیتشیوهزندگیقلبسالمراافزایشدهدروزجهانیقلبسالانهتوسطاعضایاتحادیهجهانیقلبدربیشازکشوروباهمکاریبیشازعضوازسازمانها،انجمنهایعلمی،بنیادهاوجمعیتهایبیمارانوانجمنهایقلبوعروقبرگزارمیشودسازمانجهانیبهداشتنیزبهطورفعالازاینروزحمایتمیکندایناتحادیهاعتقادداردکهسلامتقلببرایهرفردیکحقبشریاساسیویکیازارکاندسترسیبهعدالتدرسلامتجهانیاست

براساساینگزارش،اتحادیهجهانیقلبازسالهرساله،روزآخرماهسپتامبررابهعنوانروزجهانیقلببرایافزایشآگاهیجهانیاندرخصوصبیماریهایقلبیعروقیمعینکردهاستهمچنیناینروزنقشمهمیدرحساسسازیواطلاعرسانیدرخصوصسلامتقلبوعروقداردوفرصتجهانیمهمیاستکهمیتوانبرایافزایشآگاهیوتشویقافراد،اعضایخانواده،جوامع،سیاستگذارانوتصمیمگیراندرطولسالازآناستفادهکردیکیازمهمترینومطمئنترینراههایرسیدنبهاهدافپیشگیریوکنترلبیماریقلبیعروقیآموزشهمگانیوبرگزاریپویشهایعمومیاست

بنابراینگزارش،اینروزدرواقعشروعبرنامهوفعالیتهاییاستکهبایددرطولسالادامهیابدبههمینمنظورمقرراستفعالیتهایملیمانندسخنرانیهاوگفتگوهاومعایناتبهداشتیوغربالگریهایسلامتیازجملهوزن،قند،کلسترولوفشارخون،فعالیتهایورزشیسازماندهیشده،برگزاریگفتگوهایعمومیدرموردبیماریقلبیعروقی،داستانهاوتجربیاتواقعیازافرادمبتلابهبیماریقلبیعروقیونحوهدرمانوکنترلآن،برگزاریفورومهایعلمی،نمایشگاه،برگزاریمراسمووقایعورزشیدرسراسردنیاتوسطاعضاوشرکایاتحادیهدرهمینزمینهوبراساسموضوعاتتعیینشدهدرهرسال،بهشکلبسیجهایاطلاعرسانیوآموزشی،سازماندهیشوند

همچنینباتوجهبهاینکهبیماریهایقلبییکیازمشکلاتوچالشهایمهمسلامتدرایرانبهشمار میرود،اینروزمغتنماستتابرنامههاوفعالیتهایخودرابرایمقابلهبااینبیماریهاودرجهتافزایشآگاهیعمومیبرنامهریزیکنیمواینروزراگرامیبداریم

گفتنیاست،هدفازگرامیداشتاینروزشناختافرادباانتخابشیوهزندگیسالموچندتغییرسادهسلامتقلباستقلبمرکزسلامتیهرفرداستفقطچنداقدامسادهمانندتغذیهسالمتر،فعالیتبدنیبیشتر،ترکدخانیاتومیتواندسلامتقلبورفاهکلیرابهبودبخشد

یکشنبه٢٥شهریور١٣٩٧١٣٢٨شمارهخبر١٨١١٧٤تعدادنمایش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم


   #سلامت

محتوای خبر «گرامیداشت روز جهانی قلب با شعار - هم پیمان برای سلامت قلب -» را در سایت «قم پرس» ببینید