تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
چن وی یه که کارمند موفق دفتر تجاری در تایپه است،درپیدا کردن مردمناسب زندگی خودموفق نبوده واز آنجاکه دیگر نمی توانست فشارهای اجتماعی رابرای مجردبودن تحمل کندخودش باخودش ازدواج کرد 474574_912.jpg

   #ازدواج