تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
انتخابات شورای صنفی

انتخابات شورای صنفی در سال 97 در دانشکده ها و خوابگاهها ی دانشگاه علوم پزشکی همدان با مشارکت حداکثری دانشجویان برگزار گردید

به گزارش مفدا همدان،انتخابات شورای صنفی در سال 97 در دانشکده ها و خوابگاهها ی دانشگاه علوم پزشکی همدان با مشارکت حداکثری دانشجویان و با همکاری اموردانشجویی وواحدها امور خوابگاه ها و با نظارت مدیر امور دانشجویی برگزار گردید.صورتجلسه و اسامی منتخبین به شرح ذیل می باشد.

   #همدان #انتخابات

محتوای خبر «انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید» را در سایت «مفدا» ببینید