تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

حمایت نکردن از ایده های داخلی باعث شده تا استارت آپ های خارجی هرچه راحت ترجای استارت آپ های داخلی را بگیرند.