تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر،نورعلی عباسپور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با تأکید برحضور فعال و ثمربخش اولیا در مدارس کشور، اظهار داشت: وجود افراد توانمند در مجموعه اولیا و مربیان و استفاده از ظرفیت های فکری و معنوی آنان، برکات زیادی را نصیب سیستم آموزشی کشور کرده است.

وی ادامه داد: یکی از راه هایی که بتوان با چالش های آینده دستگاه تربیتی و آموزشی کشور برخورد کرد، این است که بتوان با یک برنامه مدون از توانمندی های انجمن اولیا و مدارس به درستی بهره برد.

عباسپور تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش بر مدرسه محوری تأکید خاص دارد و معتقد است همراهی معلمان، دانش آموزان، و اولیای آنها و طی کردن راه صحیح در کنار هم، باعث برطرف شدن بسیاری از موانع و همچنین پشتیبانی صحیح در امور همه جانبه تعلیم و تربیت خواهد شد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخش عظیمی از خروجی مطلوب سیستم تعلیم و تربیت از طریق همکاری و همدلی بین خانه و مدرسه شکل می گیرد، گفت: خانه و مدرسه دو عضو یک پیکرند و این دو عضو مهم و اساسی برای رسیدن به اهداف خٌرد و کلان باید توأمان هماهنگ و منظم با یکدیگر به فعالیت بپردازند.

عباسپور تأکید کرد: انجمن اولیا و مربیان مدرسه در واقع حلقه اتصال بین فعالیت های جاری در مدرسه و تصمیم گیری های درون خانواده است که باید برای همسو و سازگار کردن این امور تدابیر لازم را اندیشید.

وی تصریح کرد: تربیت تنها آموزش صرف در مدرسه نیست که معلم در کلاس درس مفاهیم را به دانش آموزان منتقل کند بلکه اگر مفاهیم منتقل شده اعم از تربیتی و یا آموزشی، درون محیط خانواده تقویت نشود و با تضاد مواجه شود نه تنها روحیه دانش آموزان موجب تزلزل می شود بلکه ما به هیچ عنوان شاهد شکل گیری آموزش عمیق نخواهیم بود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، برداشت های غلط برخی افراد در مورد فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در تصمیم گیری های مدرسه و تلقی کردن دخالت اولیا در این زمینه را امری مذموم و ناشی از تفکری سطحی دانست و گفت: معلم محور اصلی فعالیت هاست و همفکری و کمک اولیا می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح و همچنین افزایش انگیزه کاری در معلم کمک کند.

   #دانش آموزان #خانواده