تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بیستمین کنفرانس بین المللی فلسفه وجودی و آزادی در روزهای ۱۷ تا ۱۸ مه ۲۰۱۸ در پاریس، فرانسه برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ بیستمین کنفرانس بین المللی فلسفه وجودی و آزادی در روزهای ۱۷ تا ۱۸ مه ۲۰۱۸ در پاریس، فرانسه برگزار می شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل این موارد است:
اگزیستانسیالیسم
پیدایش موضوع وجود و هستی به عنوان یک مشکل فلسفی
نیچه و نیهیلیسم
آزادی و ارزش
ایده آل ارزش ها
سیاست، تاریخ و تعامل
هایدگر، تاریخ به عنوان ادعا
سارتر، اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم
انسان گرایی
پوچ گرایی
کمال و تعالی
ناامیدی
مخالفت با پوزیتیویسم و عقلانیت
دین
قرن ۱۹
داستایوفسکی
فلسفه وجود در اوایل قرن بیستم
فلسفه وجود پس از جنگ جهانی دوم
فلسفه وجود در هنر
- فیلم و تلویزیون
- ادبیات
- تئاتر
انتقادات
اگزیستانسیالیسم امروز

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان و نحوه برگزاری کنفرانس به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۰۵/paris/ICEPF مراجعه گردد.

   #فرانسه #تلویزیون