تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بهار

مفدا مراغه با کمال احترام وتشکر از تمامی کسانی که مارا در بر گزاری لبخند بهار ۹۷ یاری نموده ودر مسابقه شرکت نمودند

عکسهای برتر از دید کارشناسان را بدین صورت معرفی مینماید:

حائز رتبه اول

آقای محمد عرفان کریمی دانشجوی رشته

پرستاری دانشکده علوم پزشکی مراغه

حائز رتبه دوم

خانم هانیه یارمحمدی دانشجوی رشته پرستاری دانشکده علوم پزشک مراغه

حائز رتبه سوم

خانم بهارک ساجد دانشجوی رشته بهداشت خانواده

دانشکده علوم پزشکی مراغه

حائز رتبه چهارم

خانم سمیرا عطائی دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی مراغه

حائز رتبه پنجم

خانم فرزانه احمدی زاده دانشجوی رشته

اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی مراغه

   #خانواده