تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
میراث تروریستها برای دوما

ارتش سوریه اعلام کرد که همه عناصر تروریست از شهر دوما آخرین پایگاه آنها در غوطه شرقی بیرون رانده شدند و امنیت به این شهر بازگشت. اما ویرانی خانه و خیابانها از تروریستها برای این شهر به یادگار ماند...

   #سوریه