تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا

صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا
تصاویر صف های طویل کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در مرز آستارا   #کامیون #آستارا