تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

اگر یک فردی آن قدر از لحاظ فنی خوب باشد که به عنوان نفر اول کادر فنی و سرمربی یک تیم انتخاب شود که خوب، یک کار طبیعی و طبق روال است.

اسپانسر بیاور و سرمربی شو!

روزنامه خبر ورزشی در ستون حاشیه نوشت خود نوشت:حالا اگر همین آقای سرمربی هم دانش فنی داشته باشد و هم اسپانسر وارد مجموعه کند که دیگر نورعلی نور است.

و این که اگر یک فرد آنچنان دانش فنی و مدیریت اداره یک تیم را نداشته باشد و تنها در حرف زدن و ارایه تئوری در تلویزیون خوب باشد اما اسپانسر داشته باشد آیا انتصاب او به عنوان سرمربی می تواند به یک تیم که با بحران مالی هم روبروست، کمک کند؟

یعنی چربش مسایل مالی بر مسایل فنی و غلبه رابطه به جای ضابطه؛گذشت زمان نشان خواهد داد جناب سرمربی مورد نظر ما چه در چنته دارد.

   #تلویزیون