تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

سینما سینما: تقدیر ویژه داوران بخش جنریشن (نسل) جشنواره برلین از «درساژ» ساخته پویا بادکوبه.

تقدیر ویژه داوران جشنواره برلین از «درساژ»

   #برلین #سینما