تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گلزار و کریمی در تیم پاس تهران محمدرضا گلزار سوپراستار سینمای ایران در سن ۹ سالگی در کنار فیروز کریمی، سال ۶۵
سرویس عکس و فیلم فردا: گلزار و کریمی در تیم پاس تهران|محمدرضا گلزار سوپراستار سینمای ایران در سن ۹ سالگی در کنار فیروز کریمی، سال۶۵

   #محمدرضا گلزار