تاریخ دریافت خبر:

تصمیم تحسین برانگیز یک قصابی در غرب تهران را در ویدئوی زیر می بینید.

61261