تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری رسا، انتشارات بوستان کتاب، کتاب «مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی در آموزه های دینی» را به قلم مهری قبادی قوردلار راهی بازار نشر کرده است.

در معرفی پشت جلد این کتاب چنین آمده است:

اقتصاد مقاومتی که رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد وابسته دارد، می تواند راه حل خوبی باشد برای حل بحران های اقتصادی که بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.

در این کتاب سعی شده است تا با الهام گیری از قرآن مجید برای تحقق اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب پیشنهاددهنده آن در فضای اقتصادی کشور بوده اند گام کوچکی برداشته شود.

نویسنده این کتاب را در سه فصل با عناوین مفهوم شناسی، الزامات اقتصاد مقاومتی و عوامل موفقیت در اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده است.

نهمچنین گارنده در فصل اول به بررسی عنوان های تعریف اقتصاد، تعریف اقتصاد مقاومتی، اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی، جهاد و مقاومت اقتصادی در منابع دینی پرداخته است.

اقتصاد مقاومتی با اقتصاد وابسته مصرف کننده مخالف است و در مقابل اهداف سلطه ایستادگی می کند و سعی دارد ساختارهای اقتصاد موجود را تغییر دهد و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی اسلامی و اهداف آن بنا کند، ازاین رو نویسنده در فصل اول اقتصاد مقاومتی را چنین تعریف کرده است:

اقتصاد مقاومتی، یعنی تشخیص حوزه های فشار و متقابل با تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آنها و در شرایط آرمانی، تلاش برای تبدیل فشار به فرصت. این اقتصاد در راستای کاهش وابستگی و تأکید بر مزیت های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است.

اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست؛ بلکه چشم انداز بلندمدت پیش روی اقتصاد ایران است، زیرا اقتصاد ایران در سایه تفکر جمهوری اسلامی، همیشه آماج حملات دشمنان خواهد بود. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بلکه مفهوم شکوفایی اقتصادی و رفع مشکلات موجود در زیربخش های اقتصادی، برای جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است.

پیشبرد اقتصاد مقاومتی به مؤلفه ها و الزاماتی نیاز دارد که بدون آنها، این مهم به نتیجه مطلوب خود نمی رسد، بر همین اساس در فصل دوم با عنوان مبانی و الزامات آن، از دیدگاه قرآن و روایت این مسئله در سه بخش اصلی: فراهم سازی بسترهای اقتصادی، مباحث مربوط به بخش تولید و مباحت مربوط به بخش مصرف، بررسی شده است.

همچنین فعالیت اقتصادی هر جامعه نتیجه فرهنگ، سیاست، اعتقادات و روابط اجتماعی است، از این رو نگارنده در فصل دوم زیر عنوان فراهم سازی بسترهای اقتصادی چنین آورده است:

در هر کشور که بسترها قانونی، فرهنگی و ... مهیاتر باشد، امکان بهبود فعالیت های اقتصادی در آن کشور بیشتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، آماده سازی بسترهای اقتصادی، پایه و زیربنای تحقیق اقتصاد سالم در یک کشور محسوب می شود. بنابراین، طبق آیین مقدس اسلام و آیات و روایت نیز می توان برخی مبانی اعتقادی، فرهنگی و ... را در راستای مهیاسازی بسترهای اقتصادی مطرح کرد.

عوامل موفقیت در اقتصاد مقاومتی

موفقیت در عرصه اقتصاد مقاومتی نیر وابسته به عواملی است که بدون آنها، این مهم به نتیجه مطلوب نمی رسد. مهم ترین عوامل مؤثر در این باره را می توان در دو مورد کلی عوامل معنوی پیشرفت اقتصادی و عوامل مادی پیشرفت خلاصه کرد. ازاین رو نویسنده در فصل سوم به بررسی این دو موضوع پرداخته است.

پیشرفت اقتصادی علاوه برفعالیت های آدمی به برخی عوامل دیگر نیز نیاز دارد که جنبه مادی و اقتصادی ندارند، ازاین رو نگارنده در فصل سوم زیر عنوان «عوامل معنوی پیشرفت اقتصادی» چنین آورده است:

ادای نماز که در روایت؛ از عوامل پیشرفت اقتصادی شمرده است و با استغفار که از مقدمات بهره مندی از نعمت های الهی دانسته شده است.

برخی دیگر نیز مثل انفاق، اگر جنبه اقتصادی دارند؛ در نگاه اول، موجب رشد اقتصادی نمی شوند و چه بسا نظر برسد که اموال انسان با انجام آن کارها کم شود، ولی در روایات، معصومان تشویق به انفاق می کنند و آن را مایه فزونی می دانند.

برخی از عوامل، مثل قرض الحسنه و صدقه نیز در نگاه اول، غیر معنوی به نظر می رسند و چه بسا موجب کاستی اموال شوند، ولی بنا به تصریح آیات و روایت و تجربه عملی، علاوه بر عدم کاستی، افزایش برای اموال را در بردارند.

انتشارات بوستان کتاب، کتاب «مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی در آموزه های دین» را با شمارگان 1100 نسخه، در 207 صفحه و به قیمت 15000 تومان منتشر کرده است./۹۹۸/ن ۶۰۲/ش

   #اقتصاد ایران #قرآن #رشد اقتصادی #رهبر معظم انقلاب

محتوای خبر «بررسی مبانی اقتصاد مقاومتی در آموزه های دینی در یک اثر» را در سایت «رسا» ببینید