تاریخ دریافت خبر:
به گزارش روسیه و ترکیه در مسیر پیشرفت قرار دارد، به طوری که در سال گذشته هشت نشست در سطح سران دو کشور برگزار شده است.

سفیر ترکیه در روسیه ضمن ابراز خرسندی از همکاری بسیار نزدیک دو کشور افزود: روسای روسیه و ترکیه سعی دارند که تعاملات خود را افزایش دهند، چرا که روسیه شریک بسیار مهمی برای ما در روابط دو جانبه محسوب می شود و از نظر ژئوپلیتیک نیز برای ما مهم است. با توجه به گستردگی سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور هم، تاکنون نتایج مسرت بخشی کسب کرده ایم.

   #روسیه #ترکیه