تاریخ دریافت خبر:
در شیفت شب بیمارستانی در ژاپن به زودی از رباتها به عنوان پرستار استفاده می شود. این رباتها طوری برنامه ریزی شده اند که برای حرکت بیماران و دارو دادن به آنها، به کمک پرسنل بیمارستان بیایند. 411434_249.jpg

   #ژاپن