تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
جفای بزرگی به بخش خصوصی شده است

عضو شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد می شود قراردادهای 4 سال گذشته در سامانه شفافیت اطلاعات که قرار است به زودی رونمایی شود، بارگذاری شود تا افکار عمومی بدانند که جفای بزرگی به بخش خصوصی شده است.

محمود میرلوحی پس از استماع گزارش سند تحویل و تحول شهرداری گفت: همانطور که در گزارش شهردار آمده است 50 درصد از پروژه ها از طریق مناقصه واگذار شده است.

وی افزود: پیشنهاد می شود قراردادهای 4 سال گذشته در سامانه شفافیت اطلاعات که قرار است به زودی رونمایی شود بارگbاری شود تا افکار عمومی بدانند که جفای بزرگی به بخش خصوصی شده است.

میرلوحی افزود: 280 هزار میلیارد تومان در شهرداری خارج از ضوابط و مناقصه به بخش های نزدیک به مجموعه واگذار شده است و بخش خصوصی از این قائده مستثنی بوده است.

وی افزود: در آستانه بودجه 97 قرار داریم که انتظار است در اصلاح ساختار بودجه به این موضوعات توجه شود.

   #بخش خصوصی #شهرداری #سامانه #رونمایی #شورای شهر تهران #شهر تهران

محتوای خبر «جفای بزرگی به بخش خصوصی شده است» را در سایت «عصر اقتصاد» ببینید