تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نشست خبری سردار محمدحسین سپهر دبیر کل چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی در ساختمان شهید شیرازی برگزار شد.
پایگاه بصیرت / گروه چندرسانه ای/ عکاس: حامد گودرزی
39150_333.jpg 39151_324.jpg 39152_720.jpg 39153_931.jpg 39154_128.jpg 39155_132.jpg 39156_265.jpg 39157_127.jpg 39158_601.jpg 39159_801.jpg 39160_892.jpg 39161_689.jpg 39162_973.jpg 39163_989.jpg 39164_724.jpg 39165_206.jpg 39166_419.jpg 39167_209.jpg 39168_660.jpg 39169_779.jpg 39170_361.jpg 39171_429.jpg 39172_599.jpg 39173_949.jpg 39174_656.jpg 39175_522.jpg 39176_774.jpg
thm_39150_333.jpgthm_39151_324.jpgthm_39152_720.jpgthm_39153_931.jpgthm_39154_128.jpgthm_39155_132.jpgthm_39156_265.jpgthm_39157_127.jpgthm_39158_601.jpgthm_39159_801.jpgthm_39160_892.jpgthm_39161_689.jpgthm_39162_973.jpgthm_39163_989.jpgthm_39164_724.jpgthm_39165_206.jpgthm_39166_419.jpgthm_39167_209.jpgthm_39168_660.jpgthm_39169_779.jpgthm_39170_361.jpgthm_39171_429.jpgthm_39172_599.jpgthm_39173_949.jpgthm_39174_656.jpgthm_39175_522.jpgthm_39176_774.jpg

   #نشست خبری

محتوای خبر «گزارش تصویری/ نشست خبری سردار محمدحسین سپهر» را در سایت «بصیرت» ببینید