تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 309
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عصر امروز 24 دی 1396 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 24 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801101228940599.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801101228940599.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 24 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801104367559270.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104367559270.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 24 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801107220156356.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801107220156356.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico