تاریخ دریافت خبر:
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عصر امروز 24 دی 1396 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 24 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801101228940599.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801101228940599.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 24 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801104367559270.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104367559270.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
نشست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 24 دی 1396 http://cdn.icana.ir/d/019/201801107220156356.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801107220156356.jpg امین شانه بند Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico