تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ایتنا - سلاح های هسته ای پیش از توسعه فناوری های رایانه ای روی کار آمدند و همین مسئله نگرانی برای آسیب پذیری های سایبری آنها را بیش از پیش نمایان می کند.
ایتنا به نقل از گاردین، مطالعه جدید اتاق فکر مرکز ارتباطات بین الملل Chatham House نشان داد مهاجمان سایبری بیش از هر زمان دیگر روی سلاح های هسته ای متمرکز شده اند و به صورت ویژه سلاح های هسته ای را در تیررس خود قرار داده اند.

گفته می شود که در کنار پیشرفت های سریع فناوری های هسته ای، نبود کارشناسان ماهر امنیت سایبری و تغییرات نهادینه برای نگهداری از این سیستم ها موجب شده است خطرات بیشتری در این زمینه احساس شود.

این مرکز در گزارش جدید خود توضیح داد: «سلاح های هسته ای پیش از توسعه فناوری های رایانه ای روی کار آمدند و همین مسئله نگرانی برای آسیب پذیری های سایبری آنها را بیش از پیش نمایان می کند. در نتیجه این اتفاق، استراتژی های کنونی هسته ای معمولا با توسعه فناوری های دیجیتالی مرتبط با امنیت سایبری همسانی ندارد.»

سیستم های نگهداری و پشتیبانی از سلاح های هسته ای تهدیدهای بزرگ برای فعالیت های خصمانه دولت ها، گروه های جنایتکار و سازمان های تروریستی محسوب می شوند.

در ادامه این گزارش گفته شده است: «شاید گفتن این مسئله چندان خوشایند نباشد، ولی تلاش مهاجمان سایبری برای دسترسی به سیستم های نگهداری از سلاح های هسته ای بیشترین حد خود رسیده است و در مقابل، سیستم های امنیتی برای پشتیبانی و نگهداری از این سیستم ها توان چندانی ندارند.»

   #رایانه