تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عکس هایی دیدنی از شهر مسکو که قدمت ثبت آن ها به بیش از یک قرن پیش باز می گردد را منتشر کرد.
اتاق خبر 24:

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عکس هایی دیدنی از شهر مسکو که قدمت ثبت آن ها به بیش از یک قرن پیش باز می گردد را منتشر کرد.

برای مشاهده f_98.jpg?itok=uXtA0V7L

pic-163353-1515903209.jpg?itok=Imc3TBtE
pic-163354-1515903209.jpg?itok=cMpLnr3-
pic-163355-1515903209.jpg?itok=wDM49BGR
pic-163356-1515903209.jpg?itok=SBxQfSwK

   #مسکو