تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
معاون آموزشی وزارت علوم بر ضرورت ایجاد رابطه هدفمند بین اشتغال و تحصیل در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از یکصد هزار دانشجوی دکتری در کشور وجود دارد که برنامه مشخصی برای اشتغال آن ها بعد از فارغ التحصیلی وجود ندارد.

   #دانشگاه پیام نور #پیام نور #اشتغال #استخدام #وام #چین #وزیر نفت #البرز #استاندارد #استخدامی