تاریخ دریافت خبر:

اسکاتلند واحدی سیاسی است در شمال غرب اروپا که یک سوم شمالی بریتانیای کبیر را دربر می گیرد.

به گزارش"توریسم آنلاین"، اسکاتلند دومین کشور بزرگ بریتانیاست که از انگلستان کوچکتر است ولی به لحاظ وسعت و جمعیت آن از مجموع ولز و ایرلند شمالی بیشتر است.

این عکس مربوط به قلعه "بوچانان" در استیرلینگشایر-اسکاتلند- است.

عکسهای خیلی خاص   #ایرلند