تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 194
ممنوعیت لباس و آرایش نامناسب برای دختران دانشگاه تهران +عکستصویر زیر مربوط به دستورالعملی است که در دوران رژیم پهلوی صادر شده بود.

به گزارش ایران اسلامی، "از پوشیدن لباس های نامناسب و هرگونه آرایش مخالف با شئونات دانشگاهی خودداری نمایند ..." مربوط به دستورالعملی است که در دوران رژیم پهلوی صادر شده بود.