تاریخ دریافت خبر:
خواننده معروف لبنان یک کنسرت در ریاض پایتخت عربستان سعودی اجرا کرد. هزاران زن در عربستان سعودی برای اولین بار در کنسرت عمومی یک خواننده زن در ریاض شرکت کردند.
اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکس

اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکس

اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکس
اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکسانتخاب

   #کنسرت #عربستان سعودی #لبنان #پایتخت