تاریخ دریافت خبر:
جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان کویر در بیرجند برگزار شد.