تاریخ دریافت خبر:
به گزارش خانواده در عرض بیست روز شاهد اتفاقات عجیبی بود. در ابتدا مایعی گل آلود که گویا ترکیبی از گرد و غبار و اشک بود از چشم دختر خارج می شد اما به تدریج این مایع به سنگ تبدیل شد.

پزشکان که اولین بار در جریان این مشکل قرار گرفتند گمان کردند که این خانواده قصد شوخی یا سربه سر گذاشتن با آنها را دارند اما وقتی مقابل چشمان آنها سنگ از چشم دختر خارج شد، دیگر جایی برای شک و تردید برایشان باقی نماند.

   #خانواده