تاریخ دریافت خبر:
دزد کریسمس

این روزها در آمریکا بسته های هدایای کریسمس بین مردم درحال ارسال است. اما به این دلیل که شرکت های پستی این بسته ها را دم در می گذارند، دزدها اینگونه دست به کار شده اند، هرچند این دزد ناکام ماند.