تاریخ دریافت خبر:
به دلیل کمبود نان، مردم پس از تجمع در میدان بهارستان نمایندگان مجلس را مؤاخذه کردند و سپس تظاهرات خشونت آمیزی در خیابانهای اطراف مجلس به راه انداختند؛ به مغازه ها حمله کردند و خانه قوام نخست وزیر را به آتش کشیدند و عده ای کشته و روزنامه ها نیز توقیف شدند.


   #نمایندگان مجلس