کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه اجتماعی RSS

رهبر شیعیان خوجه کنیا با اشاره به اینکه کیفیت داروهای چینی و هندی پایین و قیمت داروهای اروپایی بالا است، دیدگاه خود و مردم کشور متبوع خود درباره کیفیت داروهای ایرانی را تشریح کرد. به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، محمدحسین جعفر - بازرگان و سرمایه گذار کنیای