کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «مذهبی» - صفحه 1 RSS

بهشت حسی و جسمانی و ظاهری و بهشت غیبی و باطنی و عقلانی در طول هم اند. یعنی دو بهشت حسی«جنات و نهر» و غیر حسی«مقعد صدق» در طول هم اند و یکی بر دیگری تکیه می ک