استفاده از ابزار خودکار برای انجام دادن کارها به همین سادگی نبوده و نیازمند رویکرد جامع تری است. کارمندان شرکت باید با مسئولیت های جدید کنار بیایند و روش انجام