ستون طنز روزنامه شهروند امروز به ماجرای فرار و دستگیری سعید مرتضوی پرداخته است. ۵۵آنلاین : منبع : عصر ایران