یک مطالعه پزشکی جدید نشان می دهد کودکانی که از پخش کننده های موسیقی قابل حمل استفاده می کنند و از طریق آن ها آهنگ گوش می کنند؛ سه برابر بیشتر از سایر کودکان در