حتما این روزها متوجه شدید که به یکباره فضای آرامی پیرامون تلگرام شکل گرفته است. دیگر نماینده ای یا مسئول دولتی درباره ضرورت فیلترینگ تلگرام صحبت نمی کند و از آ