با بزرگ تر شدن و پیشرفت فیلم های ماموریت غیرممکن، عطش تام کروز برای خطر نیز افزایش پیدا کرده است. با این که بسیاری از ستارگان سینما با رسیدن به میان سالی مقدار