«مادر!» /!Mother هرچند اثری از منظر محتوایی ساده و رک و راست است اما فیلم سازی استادانه و بازیگری بی نقص آن، بی توجه به محتوایی که حرفی برای گفتن در سینمای مطر