ارزهای دیجیتال در ماه های اخیر به لحاظ استفاده از فناوری های نوین مورد توجه مسئولان بانکی و ارتباطی کشور قرار گرفته اند؛ تا جایی که صحبت از ارائه نمونه بومی این