امروز قادریم همه نیازهای خود را در سطح نظامی بسازیم و باید بدانیم داشتن بصیرت بزرگترین جنگ ما با... به گزارش گرداب، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده