کودک آزاری مصادیق متفاوتی دارد و این روزها معضل «کودک آزاری در فضای مجازی» رو به گسترش است. به گزارش گرداب، آلبوم عکس جزو وسایلی است که تا چندی پیش در میان خرید