تمام افرادی که به بمبئی سفر می کنند، دنبال سوغاتی و وسایل مشابهی برای خرید هستند. تقریبا می توان گفت اجناس در تمامی مغازه ها نیز پیدا می شوند اما شما کمی متفاو