بعد از گذشت یک سال از راه اندازی پروازهای پراگ-دوحه، قطر ایرویز تصمیم گرفته است که از هواپیمای بزرگ تری، ویژه ی مسیرهای طولانی، در این مسیر پروازی استفاده کند.ش