برخی از سایت های میراث جهانی یونسکو در معرض خطر جدی نابودی و زوال هستند، پس اگر می خواهید از آنها بازدید داشته باشید، سریع تر اقدام کنید.مقاله های مرتبط:بیش از